MHEG

              2015.03.02   

             Бид Орхон аймгийн нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомжийн хэргэжилтийг хангуулах, хүний болон нийгмийн тогтвортой хөгжил, бизнес эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлэх, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах, чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хэрэглэх нөхцлийг бүрдүүлнэ.