MHEG

2015.05.18

Тайлант хугацаанд Мэргэжлийн хяналтын газрын хэмжээнд албан бичиг иргэд, ААНБ, МХЕГ-аас хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн хариуг өгч ажиллалаа.

 

МХЕГ болон аймгийн удирдлага, бусад байгууллагуудаас 8 хугацаатай албан бичиг хүлээн авч ажилласан. Дээд газраас ирүүлсэн 15, бусад газраас ирүүлсэн 26 албан бичиг бүртгэгдсэн. Үүнээс хариугүй бичиг 33, хариу өгсөн бичиг 7, шийдвэрлэх шатандаа байгаа, хугацаа болоогүй 7, хугацаа хэтэрсэн албан бичиг байхгүй болно.

 

Цаасаар 13, цахимаар 11нийт 24 өргөдөл гомдол, санал хүсэлт хүлээн авснаас хуулийн хугацаанд цаасаар 1, цахимаар 2 нийт 3 өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэн хариуг өгч ажиллалаа. Шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 21, хугацаа хэтрэн шийдвэрлэгдсэн өргөдөл гомдол байхгүй байна.

 

2015.04.17

Тайлант хугацаанд Мэргэжлийн хяналтын газрын хэмжээнд албан бичиг иргэд, ААНБ, МХЕГ-аас хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн хариуг өгч ажиллалаа.

МХЕГ болон аймгийн удирдлага, бусад байгууллагуудаас 12 хугацаатай албан бичиг хүлээн авч ажилласан. Дээд газраас ирүүлсэн 20, бусад газраас ирүүлсэн 35 албан бичиг бүртгэгдсэн. Үүнээс хариугүй бичиг 20, хариу өгсөн бичиг 23, шийдвэрлэх шатандаа байгаа, хугацаа болоогүй 12, хугацаа хэтэрсэн албан бичиг байхгүй болно.

Цаасаар 7, цахимаар 4 нийт 11 өргөдөл гомдол, санал хүсэлт хүлээн авснаас хуулийн хугацаанд цаасаар 2, цахимаар 2 нийт 4 өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэн хариуг өгч ажиллалаа. Шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 7, хугацаа хэтрэн шийдвэрлэгдсэн өргөдөл гомдол байхгүй байна.

 

 

 

2015.03.30

Тайлант хугацаанд Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын тушаал 20 гарч биелэлтийг ханган ажилласан бөгөөд газрын хэмжээнд 247 албан бичиг, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол цаасаар 55, цахимаар 36 өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн хариуг өгч ажиллалаа.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийн мэдээг улирал бүр тоон болон дэлгэрэнгүй хэлбэрээр гомдлын мэдээг гаргаж, АЗДТГ-ын ТЗУХ-т хүргүүлэн тайлант хугацааны эцэст дүгнүүлж хэвшсэн.

Цаасаар 55, цахимаар 36 нийт 91 өргөдөл гомдол, санал хүсэлт хүлээн авснаас хуулийн хугацаанд 41 өргөдөл гомдолд хариу өгч шийдвэрлэсэн ба хариуг өгч ажиллалаа. Үүнээс шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 12, хугацаа хэтэрсэн 3 байна.

Мөн МХЕГ болон аймгийн удирдлага, бусад байгууллагуудаас 55 хугацаатай албан бичиг хүлээн авч 100 хувь хугацаанд нь биелүүлж ажилласан. Үүнээс хариугүй бичиг 192, хариу өгсөн бичиг 36, хугацаа болоогүй 19, хугацаа хэтэрсэн албан бичиг байхгүй болно.

Эдгээр албан бичиг, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт болон хяналт шалгалтын ажилтай холбоотой улсын байцаагчийн 39 дүгнэлт, 14 шинжилгээний дүгнэлт, 34 албан шаардлага, 15 акт, 22 зөвлөмж, 66 удирдамж албан бичигт нэгдсэн дугаар олгосон байна.